ข้อสอบปลายภาค ม.1 เทอม 1

ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1.บุคคลใด ไม่สามารถ เป็นหัวหน้าครอบครัวได้
ก. บิดา
ข. มารดา
ค. ลูกหลาน
ง. พ่อบุญธรรม
2.สิ่งที่ส่งผลทำให้คนมีคุณธรรม จริยธรรมสูง มาจากสิ่งใดมากที่สุด
ก. สิ่งแวดล้อมทางสังคม
ข. การอบรมสั่งสอนจากโรงเรียน
ค. การอบรมสั่งสอนจากครอบครัว
ง. เรียนรู้เอง จากประสบการณ์ที่พบเจอ
3.อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับงานทำความสะอาดบ้าน.
ก.ไม้ถูพื้น ไม้กวาดดอกหญ้า
ข. เครื่องดูดฝุ่น ไม้กวาดไม้ไผ่
ค.ไม้กวาดขนไก่ แปรงลวด
ง. เครื่องซักผ้า เตาแก๊ส
ใช้ตอบข้อ 4
1.งานเสร็จรวดเร็ว 2.ผลงานที่ได้มีคุณภาพดี
3.ทำให้คนในบ้านมีสุขภาพดี 4.ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
4.การทำงานบ้านตามขั้นตอนมีผลดีอย่างไร.
ก. 1 และ 2
ข. 1 และ 4
ค. 2 และ 3
ง. 3 และ 4

5.ข้อใดไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน.
ก. เช็ดก้นหม้อหุงข้าวก่อนกดสวิตซ์
ข. ถูพื้นก่อนกวาดพื้นห้อง
ค. แบ่งงานก่อนลงมือทำงาน
ง. วาดแบบห้องก่อนจัดเครื่องเรือน
6.ข้อใดเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่สัมพันธ์กับงาน.
ก. เตาแก๊ส ใช้ในการทอดไข่
ข. เครื่องซักผ้า ใช้ทำความสะอาดผ้าห่ม
ค. ไม้กวาดเสี้ยนตาล ใช้กวาดหยากไย่บนเพดาน
ง. ไม้กวาดดอกหญ้า ใช้กวาดพื้นบ้านที่เปียกน้ำ
7.สำนวนไทยข้อใดช่วยให้การทำงานกลุ่มประสบผลสำเร็จ.
ก. มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ
ข. ชักใบให้เรือเสีย
ค. เข็นครกขึ้นภูเขา
ง. น้ำหนึ่งใจเดียว
8.ถ้าต้องการให้ห้องน้ำดูสดชื่นควรทำอย่างไร.
ก. ฉีดน้ำหอมในห้องน้ำ
ข. ใช้วัสดุตกแต่งราคาแพง
ค. วางกระถางต้นไม้เล็กๆในห้อง
ง. ติดภาพวาดรูปธรรมชาติไว้ที่ผนัง
9.ข้อใดเป็นการยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์
ก.ดูแลและตรวจสอบอยู่เสมอ
ข.ทำความสะอาดหลังจากใช้งานเสร็จ
ค.ใช้อุปกรณ์ให้ตรงตามประเภทของงาน
ง.ถูกทุกข้อ

10.งานบ้านในข้อใดที่ต้องทำทุกวัน
ก. ล้างภาชนะ,ล้างมุ้งลวด,ขัดห้องน้ำ
ข. กวาด-ถูพื้น,ปัดฝุ่นเครื่องเรือน,ทิ้งขยะ
ค. เช็ดเหล็กดัด,เลี้ยงน้อง,กวาดหยากไย่
ง. ทิ้งขยะ,กวาดพื้นรอบบ้าน,เปลี่ยนหลอดไฟ
11.งานบ้านชนิดใด ที่ไม่สามารถกำหนดเวลาได้แน่นอน
ก. ล้างมุ้งลวด
ข. เช็ดเหล็กดัด
ค. ปัดฝุ่นเครื่องเรือน
ง. เปลี่ยนหลอดไฟ
12.ข้อใดเป็นการใช้น้ำอย่างประหยัดและได้ประโยชน์คุ้มค่า
ก. ซักผ้าแล้วเทน้ำซักผ้าทิ้ง
ข. ซักผ้าแล้วนำน้ำซักผ้าไปรดต้นไม้
ค. ปิดน้ำทุกครั้งหลังจากที่ซักผ้าเสร็จ
ง. ถูกทุกข้อ
เลือกคำตอบต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 13-15
ก.ไม้กวาดดอกหญ้า
ข.ไม้กวาดเสี้ยนตาล
ค.ไม้กวาดทางมะพร้าว
ง.ไม้กวาดขนไก่
13.กวาดเศษขยะฝุ่นผงขนาดเล็กบนพื้นที่แห้งและเรียบ คำตอบข้อ 
14.ปัดกวาดฝุ่นละออง หยากไย่ บนที่สูง เช่น เพดาน คำตอบข้อ 
15.กวาดเศษขยะ ใบไม้แห้งและกวาดน้ำจากบริเวณที่มีน้ำขัง คำตอบข้อ ค
16.งานบ้านแบ่งเป็นระยะเวลาได้กี่ประเภท
ก. 1 ประเภท
ข. 2 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 4 ประเภท

17.ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญในการเลือกใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน
ก. สวยงามมีราคาแพง
ข. ประหยัด ใช้งานและดูแลรักษาง่าย
ค. เหมาะสมกับลักษณะงาน
ง. ปลอดภัยในการใช้งาน
18.การใช้เครื่องซักผ้าแทนการซักผ้าด้วยมือมีข้อดีอย่างไร
ก. ช่วยประหยัดแรงงาน
ข. ช่วยประหยัดเวลา
ค. เสื้อผ้าสะอาด
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
19.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับปัดและกวาด
ก. ไม้กวาดทางมะพร้าวใช้ปัดฝุ่นตามโต๊ะ หลังตู้เครื่องเรือนกระจกบานเกล็ดผนังห้อง มุมห้องและชั้นวางของ
ข. ไม้กวาดดอกหญ้าหรือไม้กวาดอ่อนใช้กวาดฝุ่นผงเศษขยะบนพื้นแห้งเรียบ พื้นกระเบื้อง ปูนซีเมนต์ พื้นหินขัด
ค. ไม้กวาดเสี้ยนตาลใช้ปัดฝุ่นละออง หยากไย่บนเพดาน ชายคาและผนังห้องที่อยู่สูงจากพื้น
ง. ถูกทุกข้อ
20.อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ควบคุมการทำงานมีงวงยางติดกับตัวเครื่องเล็กที่มีน้ำหนักเบาและมีใบรับประกันหมายถึงข้อใด
ก. เตาแก๊ส
ข. เครื่องดูดฝุ่น
ค. เครื่องซักผ้า
ง. เตาไมโครเวฟ

21.ข้อใดคือประโยชน์ของงานประดิษฐ์
ก. เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประดิษฐ์
ข. สร้างผลงานให้มีรูปร่างแปลกใหม่
ค. เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ
22.งานประดิษฐ์แบ่งตามลักษณะของงานได้กี่ประเภท
ก. 1 ประเภท
ข. 2 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 4 ประเภท
23.งานชนิดใดที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
ก. งานถักไหมพรม
ข. เครื่องแขวนบายศรี
ค. กล่องกระดาษทิชชู
ง. หมวกจากกล่องนม
24.งานที่เกิดการเรียนรู้และฝึกฝนจากผู้ใหญ่ มีการกระจายจากเพื่อนสู่เพื่อนคืองานประเภทใด
ก. ประเภทตกแต่ง
ข. ประเภทเครื่องใช้
ค. ประเภทของเล่น
ง. ประเภทงานในพิธี
25.การออกแบบโมบายหรือเครื่องแขวนต้องคำนึงถึงหลักการใดมากที่สุด
ก. ความสมดุล
ข. ความแตกต่าง
ค. จุดเด่นของงาน
ง. ความกลมกลืน
26.การออกแบบหมายถึงอะไร
ก. การวางแผน
ข. การแสดงความคิด
ค. การร่างภาพ
ง. ถูกทุกข้อ

27.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการออกแบบ
ก. ผลงานไม่มีผิดพลาด
ข. ทำงานได้สะดวกรวดเร็ว
ค. ทำให้เสียเวลาการทำงาน
ง. ผลงานสำเร็จตามเป้าหมาย
28.ข้อใดเป็นการเรียงการวางแผนการออกแบบงานประดิษฐ์ที่ถูกต้อง
ก.ร่างโครงร่างกำหนดรูปแบบ,กำหนดรายชื่อเครื่องมือ
ข. กำหนดวัสดุ, กำหนดรายชื่อเครื่องมือ, กำหนดราคาทุน
ค. กำหนดวัสดุ, กำหนดราคาทุน, บอกประโยชน์ของผลงาน
ง. ร่างโครงร่างกำหนดรูปแบบ, กำหนดวัสดุ, กำหนดรายชื่อเครื่องมือ
29. การทำงานประดิษฐ์ ควรเริ่มที่จากสิ่งใด
ก. การงานแผนอย่างรอบคอบ
ข. ความประณีตในการทำงาน
ค. การใช้เครื่องมืออย่างประหยัด
ง. การตรวจสอบข้อบกพร่องของงาน
30.กรอบรูป ภาพวาด โคมไฟ เป็นงานประดิษฐ์ประเภทใด
ก. ตกแต่ง
ข. เครื่องใช้
ค. ของเล่น
ง. เครื่องใช้ในพิธี
31. เหตุใดจึงต้องตรวจสอบเครื่องมือก่อนนำมาใช้งาน
ก. เพื่อความถนัดของผู้ใช้
ข.เพื่อความพอใจของผู้ใช้
ค. เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
ง. เพื่อความสะอาดของเครื่องมือ

32.วัสดุอุปกรณ์ในข้อใดต่างจากพวก
ก. มีด
ข. ตะปู
ค. กรรไกร
ง. กาวลาเท็กซ์
33.ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในงานพิธีทั้งหมด
ก. พาน มีดเหลา เหล็กหมาด
ข. เตารีด สะดึง เข็มถัก เข็มร้อย
ค.ดอกไม้ เข็มเย็บ เข็มร้อย ริบบิ้น
ง. หยวกกล้วย
34.ข้อใดเป็นวัสดุเหลือใช้
ก. กาว หวาย
ข. กรรไกร,เข็ม
ค. มีด,ปูนพลาสเตอร์
ง. ถุงข้าวสาร,ขวดพลาสติก
35.การใช้เครื่องมืองานประดิษฐ์ใครใช้ได้ถูกต้องที่สุด
ก. หนึ่งใช้กรรไกรตัดลวด
ข. น้อยใช้ก้านต้นสำหรับติดใบ
ค. หน่อยใช้กรรไกรเหลาก้านมะพร้าว
ง. นิดทาน้ำมันกรรไกรหลังใช้งานเสร็จ
36.การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.จัดแยกวัสดุที่ชำรุด
ข. จัดทำบัญชีทะเบียนวัสดุ
ค. เข็มสอยเก็บปักไว้ที่หมอนเข็ม
ง. เข็ม กรรไกร ใส่รวมกันไว้ในกล่อง
37.วิธีเก็บรักษาไม่ให้เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับงานประดิษฐ์สูญหายควรทำอย่างไร
ก. ทำบัญชีรายรายชื่อเครื่องมือ
ข. ติดชื่อเจ้าของบนเครื่องมือ
ค. ติดชื่อเจ้าของบนเครื่องมือ
ง. ใส่กุญแจล็อคตู้เอกสาร

39.การลับกรรไกรจะทราบได้อย่างไรว่าคมหรือไม่คม
ก. ตัดใบไม้
ข. ตัดกระดาษ
ค. ใช้มือแตะที่คมกรรไกร
ง. ใช้แขนแตะที่คมกรรไกร
40. นักเรียนนำเสื้อผ้าเก่าๆฟองน้ำที่ใช้งานไม่ได้แล้วมาสร้างสรรค์งานประดิษฐ์จึงเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ก. เพราะวัสดุประเภทนี้ประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่สวยงาม
ข. เพราะวัสดุประเภทนี้เมื่อเป็นผลงานแล้วมีคุณค่าต่อจิตใจ
ค. เพราะนำวัสดุที่ย่อยสลายไม่ได้ตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อีก
ง. วัสดุประเภทผ้าเก่าและฟองน้ำที่ใช้งานไม่ได้เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ

Advertisements
%d bloggers like this: