คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ง 21101    การงานอาชีพ 1                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                                 เวลา  20  ชั่วโมง                  จำนวน  0.5  หน่วยกิต

——————————————————————————————————————————

ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์วางแผนและลงมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบ้าน ในเรื่องรักษาความสะอาด และจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน การใช้และการเก็บรักษาเครื่องอุปโภคบริโภคในบ้าน และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบ้านและปฏิบัติงานบ้านได้  รับผิดชอบ  มีระเบียบ  สะอาด  ประหยัด  ถูกตามขบวนการทำงานสามารถช่วยงานบ้าน  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญและประโยชน์ของการเกษตร  จำแนกประเภทของการเกษตรวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การปลูกพืช  กระบวนการการจัดสวนถาดหรือปลูกพืชในภาชนะได้อย่างเหมาะสม

      รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1      ม1/1,ม1/2,ม1/3

ง 4.1      ม1/1,ม1/2,ม1/3

 

รวมทั้งหมด…………..6………ตัวชี้วัด

Advertisements
%d bloggers like this: