คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ง 21101    การงานอาชีพ 1                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                                 เวลา  20  ชั่วโมง                  จำนวน  0.5  หน่วยกิต

——————————————————————————————————————————

ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน การดํารงชีวิตและครอบครัว การจัดการงานบ้าน งานประดิษฐ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ ศึกษาหลักการเบื้องต้น กระบวนการ การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานบ้าน งานประดิษฐ์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการทํางาน การประเมินผลการทํางาน เลือกใช้ซ่อมแซม ดัดแปลง เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน วิเคราะห์ วางแผนการดําเนินงาน ปฏิบัติตามแผนการ ประเมินและปรับปรุงการดําเนินงาน ทํางาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มได้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทํางานอย่างมีกลยุทธ์ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทํางาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการทํางานอย่างคุ้มค่า ถูกวิธีและตัดสินใจเลือกอาชีพ

      รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1      ม1/1,ม1/2,ม1/3

ง 4.1      ม1/1,ม1/2,ม1/3

 

รวมทั้งหมด…………..6………ตัวชี้วัด

Advertisements
%d bloggers like this: