หน่วยที่ 1 ครอบครัวอบอุ่น

ใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่องที่ 1 ครอบครัวอบอุ่น

ตอบคำถามต่อไปนี้

  1. ในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว นักเรียนจะสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวได้อย่างไร

แนวคำตอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. นักเรียนควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขและเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งในสังคม

แนวคำตอบ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. จงบอกหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
สมาชิกครอบครัว หน้าที่
1. บิดา มารดา  

 

2. ปู่ ย่า ตา ยาย  

 

3. ลูกหลาน  

 

4. ลูกจ้างในบ้าน  

 

Advertisements
%d bloggers like this: