ข้อสอบปลายภาค ม.2 เทอม 1

ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

หน่วยที่ 1-2  (ข้อ 1-20)

1.การจัดและตกแต่งบ้านหมายถึงอะไร
ก. การทำให้บ้านมีระเบียบ สวยงาม
ข. การนำสิ่งของเครื่องใช้มาจัดวางในบ้าน
ค. การทำความสะอาดซ่อมแซมบ้าน
ง. การโยกย้ายเครื่องเรือนจากตำแหน่งหนึ่งไปวางตำแหน่งอื่น
2.การจัดและตกแต่งบ้านเป็นหน้าที่ของใคร
ก. ลูก
ข. แม่บ้าน
ค. พ่อบ้าน
ง. สมาชิกทุกคนในบ้าน
3.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการจัดตกแต่งบ้าน
ก. ทำให้บ้านสวยงามน่าอยู่อาศัย
ข. ทำให้บ้านมีระเบียบเรียบร้อย
ค. สมาชิกในบ้านได้จัดซื้อเครื่องเรือนใหม่
ง. ช่วยให้เกิดความรู้สึกว่าบ้านสวยงามแปลกตาขึ้น
4.หากต้องการห้องนอนที่ให้ความรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย ควรเลือกทาสีใด
ก. สีส้ม
ข. สีฟ้า
ค. สีชมพู
ง. สีครีม
5.ของตกแต่งบ้านในข้อใดช่วยให้เกิดความสวยงามมากกว่าประโยชน์ใช้สอย
ก. โคมไฟ
ข. โซฟารับแขก
ค. ชุดโฮมเธียเตอร์
ง. รูปภาพ

6.อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทใดจะต้องมีการต่อสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
ก. ตู้เย็น
ข.โทรทัศน์
ค. เครื่องทำน้ำอุ่น
ง. ไมโครเวฟ
7.การซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านประเภทใด จำเป็นจะต้องใช้ช่างที่มีความรู้ความชำนาญในการซ่อม
ก. การซ่อมแซมท่อประปา
ข.การซ่อมแซมประตูหน้าต่าง
ค. การซ่อมเครื่องใช้ประเภทเหล็ก
ง. การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า
8.ห้องรับแขก ควรอยู่ส่วนใดของบ้าน
ก. บริเวณหน้าสุดของบ้าน
ข. บริเวณส่วนกลางบ้าน
ค. บริเวณหลังสุดของบ้าน
ง. ติดกับห้องครัวและห้องน้ำ
9.ห้องใดควรจัดให้มีเครื่องเรือนน้อยที่สุด
ก. ห้องรับแขก
ข. ห้องนอน
ค. ห้องน้ำ
ง. ห้องครัว
10.บริเวณใดของบ้านที่ไม่ควรลงแว็กซ์หรือขัดมัน
ก. บันได
ข. ประตู
ค. ห้องครัว
ง. ห้องเก็บของ

11.ข้อใดหมายถึงการดัดแปลงตกแต่งเสื้อผ้า
ก. การเนา การด้น การสอย
ข. นำเสื้อตัวเก่ามาเย็บตะเข็บให้เรียบร้อย
ค. ปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใส่ได้ใหม่ อย่างทันสมัย
ง. นำเสื้อผ้าไปย่อยสลายเพื่อนำกลับไปทำสิ่งตกแต่งเสื้อผ้า
12.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการดัดแปลงตกแต่งเสื้อผ้าสำหรับสมาชิกในครอบครัว
ก. เพิ่มรายได้
ข. ประหยัดรายจ่าย
ค. ช่วยลดภาวะโลกร้อน
ง. ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์
13.หลักการดัดแปลงตกแต่งเสื้อผ้าข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. คำนึงถึงความคุ้มค่าของเวลา แรงงาน และทรัพยากร
ข. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับแบบที่ต้องการดัดแปลง
ค. เลือกวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับรูปแบบงานที่ต้องการดัดแปลง
ง. ออกแบบดัดแปลงให้ทันสมัยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงวัยของผู้ใช้
14.เสื้อผ้าในข้อใดที่ไม่สมควรนำมาตกแต่งเพิ่มเติม
ก. เสื้อตัวเก่าแต่สภาพดี
ข. เสื้อตัวใหม่ที่แบบเรียบเกินไป
ค. เสื้อตัวโปรดที่แมลงกัดแทะเป็นรู
ง. เสื้อตัวเก่าที่ไม่ใส่เพราะไม่ชอบเนื้อผ้า
15.ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. งานตกแต่งเสื้อผ้าใช้กับเสื้อผ้าใหม่เท่านั้น
ข. งานตกแต่งเสื้อผ้าเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น
ค. การตกแต่งเสื้อผ้าช่วยเพิ่มราคาให้กับเสื้อผ้า
ง. งานตกแต่งเสื้อผ้าทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์

16.การปักผ้าให้สวยงามและมีคุณภาพควรอาศัยทักษะใดมากที่สุด
ก. ความรอบคอบ
ข. ความอดทน
ค. ความประณีต
ง. ความขยันหมั่นเพียร
17.ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ควรปฏิบัติงานใดเป็นลำดับแรก
ก. เลือกวัสดุ
ข. ประเมินผลงาน
ค. ออกแบบชิ้นงาน
ง. สำรวจสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการ
18.เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มีประโยชน์ต่องานประดิษฐ์อย่างไร
ก. ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ข. ทำงานได้อย่างปลอดภัย
ค. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ง. ผลงานออกมาดี
19.ถ้านำกรรไกรตัดกระดาษมาใช้ตัดสังกะสี จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างไร
ก. ปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น
ข. ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว
ค. ใช้แรงขยับกรรไกรมากขึ้น
ง. ได้แนวตัดที่เรียบสวยงามยิ่งขึ้น
20.หลังจากใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แล้วควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ทำความสะอาดก่อนนำไปเก็บ
ข. จัดเก็บให้เข้าที่และจัดวางให้เรียบร้อย
ค. ซ่อมแซมเครื่องมือที่ชำรุดก่อนนำไปเก็บ
ง. เก็บอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆกับชิ้นใหญ่ๆไว้กล่องเดียวกัน

หน่วยที่ 3 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ข้อ 21-40)

21.เครื่องดื่มหมายถึงข้อใด
ก. อาหารที่จัดเตรียมขึ้นเพื่อใช้สำหรับดื่มมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก
ข. สิ่งที่แปรรูปมาจากพืชผักและผลไม้เป็นของเหลวและบริโภคด้วยการดื่ม
ค. สิ่งที่แปรรูปมาจากพืชผักผลไม้เป็นของเหลวและบริโภคด้วยการดื่มมีสรรพคุณทางยา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
22.เครื่องดื่มสมุนไพรหมายถึงข้อใด
ก. อาหารที่จัดเตรียมขึ้นเพื่อใช้สำหรับดื่มมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก
ข. สิ่งที่แปรรูปมาจากพืชผักและผลไม้เป็นของเหลวและบริโภคด้วยการดื่ม
ค. สิ่งที่แปรรูปมาจากพืชผักผลไม้เป็นของเหลวและบริโภคด้วยการดื่มมีสรรพคุณทางยา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
23.เครื่องดื่มแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือข้อใด
ก. เครื่องดื่มประเภทนม เครื่องดื่มประเภทพืชผักผลไม้
ข. เครื่องดื่มประเภทมีประโยชน์ และ เครื่องดื่มไม่มีประโยชน์
ค. เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์
ง. เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมและเครื่องดื่มประเภทนม
24.ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ก. น้ำลำไย
ข. น้ำหวาน
ค. น้ำกระเจี๊ยบ
ง. น้ำตะไคร้หอม
25.เครื่องดื่มที่มีประโยชน์ในข้อใดควรเลือกดื่มมากที่สุด
ก.ไวน์
ข.น้ำหวาน
ค.น้ำอัดลม
ง.น้ำส้มคั้น

26.ถ้านักเรียนต้องการเลือกซื้อน้ำผลไม้สดรับประทาน ควรพิจารณาเรื่องใดมากที่สุด
ก. ความสะอาด
ข. สีน้ำผลไม้
ค. สถานที่
ง. ราคา
27.ใบไม้ชนิดใดสามารถน้ำมาตกแต่งแก้วเครื่องดื่มได้
ก. ใบเฟิร์น
ข.ใบสาระแหน่
ค. ใบผักชี
ง. ใบหอม
28.ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง
ก. บริการเครื่องดื่มด้านซ้ายมือของแขก
ข. บริการเครื่องดื่มด้านขวามือของแขก
ค. บริการเครื่องดื่มด้านหน้าของแขก
ง. บริการเครื่องดื่มด้านใดก็ได้ของแขก
29.เบต้าแคโรทีนเป็นคุณค่าทางอาหารที่มีอยู่ในเครื่องดื่มชนิดใด
ก. น้ำองุ่น
ข. น้ำมะนาว
ค. น้ำมะเขือเทศ
ง. มะพร้าวน้ำหอม
30.ในการเลือกซื้อเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่บรรจุผลิตภัณฑ์ มีหลักสังเกตอย่างไร
ก. มีเครื่องหมาย อย. รับรอง
ข. มีเครื่องหมาย อยร. รับรอง
ค. มีเครื่องหมาย มอก. รับรอง
ง. มีเครื่องหมาย มอผ. รับรอง

31.ภานะที่ใช้ต้มเครื่องดื่ม ควรเป็นภาชนะอย่างไร
ก. หม้ออลูมิเนียม
ข. หม้อเคลือบ
ค. หม้อดิน
ง. ถูกทุกข้อ
32.แหล่งการเรียนรู้ใดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำรับเครื่องดื่ม
ก. คนขายอุปกรณ์การทำเครื่องดื่ม
ข. นิตยสารอาหารและเครื่องดื่ม
ค. ตลาดขายผักผลไม้
ง. ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มสำเร็จรูป
33.การใช้น้ำเชื่อมแทนน้ำและน้ำตาลทรายในการผสมเครื่องดื่มมีประโยชน์อย่างไร
ก. เครื่องดื่มจะมีสีสันสวยงามมากกว่า
ข. ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า
ค. เครื่องดื่มจะมีรสชาติดีกว่า
ง. ประหยัดเวลาในการผสมเครื่องดื่ม
34.ถ้าต้องการตกแต่งแก้วน้ำแตงโมให้สวยงามนักเรียนจะทำอย่างไร
ก. เทนมข้นหวานโรยหน้าน้ำแตงโม
ข. โรยผงชอกโกแลตบนน้ำแตงโม
ค. หั่นแตงโมเป็นชิ้นสามเหลี่ยมเสียบปากแก้ว
ง. ใส่เมล็ดแตงโมลงในแก้วน้ำแตงโม
35.ถ้าน้ำผลไม้ผสมสมุนไพรหวานมากจนเกินไปจะแก้ปัญหาอย่างไร
ก. เติมเกลือ
ข. เติมน้ำมะนาว
ค. เติมน้ำต้มสุก
ง. เติมผลไม้หั่นเป็นลูกเต๋า
36.เพราะเหตุผลไดจึงทำเครื่องดื่มด้วยตัวเอง
ก. เพราะประหยัด มีประโยชน์ ปลอดภัย
ข. เพราะทำได้ง่าย ไม่สิ้นเปลืองเวลา
ค. เพราะรสชาติดี มีกลิ่นหอม สีสันสวยงาม
ง. เพราะใช้อุปกรณ์น้อย วัตถุดิบหาได้ง่าย

37.การใช้อุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มอย่างประหยัดตรงกับข้อใด
ก. ใช้อุปกรณ์ให้น้อยที่สุด
ข. ยืมอุปกรณ์ของเพื่อนบ้านมาใช้
ค. ใช้อุปกรณ์ราคาถูกที่หาซื้อได้ง่าย
ง. ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะกับงานและเก็บอย่างถูกวิธี
38.เปลือกผักและผลไม้ที่เหลือจากการทำเครื่องดื่มควรนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
ก. ทำโลชั่นทาผิว
ข. โรยใต้ต้นไม้
ค. ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
ง. นำไปขัดรองเท้าหนัง
39.ข้อใดเป็นประโยชน์ของพืชสมุนไพร
ก. หาง่าย ประหยัด ราคาถูก
ข. เห็นผลในการรักษารวดเร็ว
ค. มีคุณภาพดีกว่ายาแผนปัจจุบัน
ง. เลือกใช้ให้ถูกกับอาการของโรคได้ง่าย
40.เครื่องดื่มจากพืชสมุนไพร “น้ำฝรั่ง” ให้ประโยชน์ต่อร่างกายในเรื่องใด
ก. ขับลม
ข. ยาระบาย
ค. แก้ท้องผูก
ง. แก้ท้องเสีย

Advertisements
%d bloggers like this: