หน่วยที่ 1 การจัดและตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน

การจัดและตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน

บ้านเป็นศูนย์รวมของสมาชิกในครอบครัวที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ทุกคนจึงปรารถนาให้บ้านของตนสวยงาม สะอาดน่าอยู่ และเป็นระเบียบเรียบร้อย

การเรียนรู้หลักการจัดและตกแต่งบ้านและบริเวณบ้านจะช่วยให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในการจัด ตกแต่ง และดูแลรักษาบ้านของตนให้สวยงามน่าอยู่ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและมีความสุขของสมาชิกในครอบครัว

นอกจากนี้ ยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง เพื่อจะได้มีระเบียบ สะอาด และสวยงาม

Advertisements
%d bloggers like this: