การตกแต่งห้องน้ำ

ห้องน้ำและห้องส้วม  จะต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  ดูแลรักษาไม่ให้มีกลิ่นรบกวน

Advertisements
%d bloggers like this: