หลักการจัดและตกแต่งบ้าน

 หลักการจัดและตกแต่งบ้าน

การจัดและตกแต่งบ้าน หมายถึง การทำให้บ้านมีระเบียบ สวยงาม น่าอยู่และเป็นที่พึงพอใจของสมาชิกในครอบครัว จะต้องอาศัยหลักการ วิธีการ  ตลอดจนต้องเรียนรู้ธรรมชาติหรือความชอบของสมาชิกในครอบครัว  โดยต้องคำนึงถึงหลักดังต่อไปนี้
    1.  ความปลอดภัย
      1.1  ความปลอดภัยในบ้าน
 ไม่ควรจัดวางสิ่งของกีดขวางบริเวณทางเดินและบันไดบ้าน เพราะอาจจะทำให้สะดุดหกล้มได้
 ควรหลีกเหลี่ยงการวางเครื่องเรือนหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่มีมุมแหลมคม เช่น ไม่วางเครื่องเรือนหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่มีวัสดุเป็นกระจกหันออกด้านทางเดิน เพราะอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
 ควรให้บ้านมีแสงสว่างพอเพียง หากบริเวณนั้นได้รับแสงสว่างน้อยควรเพิ่มหลอดไฟ  เพื่อไม่ให้บริเวณนั้นมืดจนเกินไป เช่น ห้องเก็บของ  ห้องน้ำ  ห้องนอน  เป็นต้น  และควรติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้าให้อยู่ใกล้กับประตูเข้าออก  เพื่อสะดวกในการเปิดปิดไฟเมื่อใช้งาน
  ควรจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ให้เหมาะสม  เช่น  ตู้ยาควรจัดวางไว้ในที่สูงเพื่อไม่ให้ถูกแสงแดดและพ้นมือเด็ก  จัดวางสารเคมีต่างๆ ให้อยู่ในที่มิดชิดและพ้นมือเด็ก  เป็นต้น
 ไม่ควรขัดมันหรือลงแว็กซ์  ที่พื้นบ้านและบันไดบ้าน  เพราะจะทำให้ลื่นและหกล้มได้ง่าย

      1.2 ความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมทรัพย์สินในบ้าน
–  ควรเลือกใช้รั้วและประตูรั้วที่ทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน และมั่นคง เช่น อิฐ ปูน เหล็ก สเตนเลส  เป็นต้น
–  ควรติดตั้งเหล็กดัดที่ประตูและหน้าต่างเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและมั่นคง
–  ควรดูแลซ่อมแซมกลอนและลูกบิดประตูให้อยู่ในสภาพที่ดี มั่นคง และแข็งแรง อยู่เสมอ
นอกจากนี้  สำหรับบ้านที่มีฐานะทางด้านการเงิน  อาจติดตั้งระบบกันขโมยและกล้องวงจรปิด โดยเลือกให้เหมาะสมกับสภาพของบ้านและพื้นที่ในการติดตั้ง

     1.3 ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าในบ้าน
–  หมั่นตรวจสอบสายไฟฟ้าและหลอดไฟให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดรีบเปลื่ยนใหม่โดยช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ
–  ใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีสภาพดี หากพบว่าชำรุดห้ามนำมาใช้ ควรรีบซ่อม โดยช่างผู้ชำนาญ
–  ไม่ประมาทในการใช้ไฟฟ้า เช่น ไม่สัมผัสปลั๊ก สวิทซ์ไฟ ขณะที่มือเปียกน้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดจะต้องมีสายดิน  เช่น  เครื่องทำน้ำอุ่น เพื่อป้องกัน ไฟซ็อต ไฟดูด  เป็นต้น
–  ใช้ปลั๊กไฟฟ้าที่เต้าเสียบมีที่ปิดช่องเสียบระบบหมุน  เพื่อป้องกันเด็กเล็กเอานิ้วแหย่รูเต้าเสียบและหลีกเหลี่ยงการใช้เต้าเสียบหลายๆ ช่องพร้อมกัน  ที่สำคัญต้องปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนจึงจะเสียบได้  เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟที่เต้าเสียบ  และหลังจากการใช้งานให้ถอดปลั๊กทุกครั้ง เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและการสิ้นเปลืองไฟ

    1.4 ความปลอดภัยจากเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน
–  จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ  เป็นหมวดหมู่  และสะดวกในการหยิบใช้ เครื่องมือที่แหลมคมควรมีปลอกสวมหุ้มที่มีคมเสมอ
–  เลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพดี  เช่น ด้ามค้อนควรเป็นไม้เนื้อดี ไม่มีรอยแตก  แนวเนื้อไม้ต้องไปตามความยาวของด้าม  มีผิวเรียบ  ปราศจากรอยหยาบหรือเสี้ยน  เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
–  ก่อนจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ควรบำรุงรักษาให้คงสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ และก่อนใช้งาน ควรตรวจสภาพว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือไม่

      2.  ความสะอาดถูกสุขลักษณะ
–  จัดห้องต่างๆ ภายในบ้านให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
–  รักษาความสะอาดเครื่องเรือนและเครื่องใช้ ควรจัดให้เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางเดิน และหมั่นดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ จะทำให้บ้านดูสวยงาม ถูกสุขลักษณะ สะดวกต่อการทำกิจกรรมต่างๆ
–  รักษาความสะอาดบริเวณบ้าน บริเวณรอบๆบ้าน บริเวณสวนหรือสนามหญ้า ควรตัดให้สั้นอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษต่างๆ ไม่มีน้ำท่วมขังเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

      3.  ความสวยงาม
การจัดตกแต่งบ้านให้สวยงาม ต้องนำหลักทางศิลปะมาผสมผสาน เพื่อแสดงออกถึงความงดงาม  และความมีรสนิยมของเจ้าของบ้าน ซึ่งหลักการจัดและตกแต่งบ้าน มีดังนี้
–  ขนาดและสัดส่วนของเครื่องเรือน จะต้องเหมาะสมกับพื้นที่ ตามขนาดใหญ่เล็ก
–  การใช้สี สีช่วยให้บ้านสวยงาม น่าอยู่ ช่วยปกปิดสิ่งบกพร่อง และนอกจากนี้สียังมีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึก เช่น  สีฟ้าให้ความรู้สึกสดชื่น  เป็นต้น ในการใช้สีจะค้องคำนึงถึงระดับของสี  เช่น หากต้องการให้ห้องหรือวัตถุนั้นดูเล็กลง ควรใช้โทนสีเข้ม หรือหากต้องการให้ห้องดูกว้างหรือใหญ่ควรใช้สีโทนอ่อน เป็นต้น

      4.  ความประหยัด
ในการจัดและตกแต่งบ้าน นอกจากจะคำนึงถึงความปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ  และสวยงามแล้ว  ยังต้องคำนึงถึงความประหยัดด้วย ซึ่งมีดังนี้
 ประหยัดเวลา ในการทำงานบ้านจะต้องมีการวางแผน เพื่อให้ทำงานสำเร็จอย่างมีคุณภาพในเวลาที่กำหนด หรือทำงานบ้านพร้อมๆกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน  เช่น แช่ผ้าเตรียมซักในระหว่างนั้นก็กวาดบ้านไปด้วย  เป็นต้น
 ประหยัดแรงงาน การทำงานงานบ้านบางงาน อาจใช้เครื่องอำนวยความสะดวกมาช่วยเพื่อประหยัดแรงงาน เช่น ใช้เครื่องซักผ้าแทนการซักผ้าด้วยมือ หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นแทนการปัดกวาด เป็นต้น
–  ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยก่อนซื้อสิ่งของทุกชนิด ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งาน  เช่น การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เลือกยี่ห้อที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ มีเครื่องหมายรับประกันสินค้า  เพื่อจะได้ไม่ต้องซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นบ่อยๆ เป็นต้น

Advertisements
%d bloggers like this: