ห้องน้ำห้องส้วม

 ห้องน้ำห้องส้วม จะต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  ดูแลรักษาไม่ให้มีกลิ่นรบกวน

จัดห้องน้ำ

รูปภาพ : http://www.thaieditorial.com/

 

Advertisements
%d bloggers like this: