คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รหัสวิชา  ง23103       ชื่อรายวิชา การงานอาชีพ             ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลาเรียน     20      ชั่วโมง                 จำนวน      0.5     หน่วยกิต

อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกระบวนการทำงาน โดยทำตามลำดับขั้นตอน การทำงานเป็นทีม การจัดการ เพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย ในงาน การซัก ตาก พับ เก็บ เสื้อผ้าที่ต้องการดูแลอย่างประณีต การเตรียมประกอบอาหารประเภทสำรับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ธุรกิจประเภทต่างๆ การขยายพันธุ์พืช การติดตั้ง/ประกอบผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การหางาน แนวทางเข้าสู่อาชีพ และการประเมินทางเลือกอาชีพ

โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม ทักษะการจัดการ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
เพื่อให้มีนิสัยรักการทำงานทำงานร่วมกับผู้อื่นได้รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่า มีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีคุณธรรมในการทำงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

1.1 .3/1 1.1 .3/2 1.1 .3/3

4.1 .3/1 4.1 .3/2 4.1 .3/3

รวม 6 ตัวชี้วัด

Advertisements
%d bloggers like this: