หน่วยที่ 1ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

มาตรฐาน  ง 1.1   เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกใน

การใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ม3/1 อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ม3/2 ใช้ทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ม3/3  อภิปรายการการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

Advertisements
%d bloggers like this: