หน่วยที่ 2 การดูแลรักษาเสื้อผ้าในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้
1. ความหมายและประโยชน์ของการดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวัน
2. ลำดับขั้นตอนในการดูแลรักษาเสื้อผ้า
3. การซักผ้า
4. การตากผ้า
5. การรีดผ้า
6. การพับผ้า
7. การจัดเก็บเสื้อผ้า

Advertisements
%d bloggers like this: