คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลแบบสื่อประสมอุปกรณ์แสดงผลกราฟิก การแสดงผลด้วยภาพ วีดีทัศน์ เสียง อุปกรณ์ประกอบ เช่น เครื่องขับแผ่นบันทึก หรือซีดี การ์ดประมวลผล เสียง วีดีโอ สแกนเนอร์เครื่องพิมพ์สี ฯลฯ การเก็บรวบรวมข้อมูลและสื่อประสม ภาพวีดีโอ เสียง ข้อมูลการใช้โปรแกรมนำเสนอแบบสื่อประสม คำสั่งในการดำเนินงานหลักการกราฟิก การเขียนรูปภาพ การเก็บรูปภาพ การแก้ไข การสร้างกราฟ การพัฒนางานเพื่อนำเสนอ การนำเสนองานใช้สี การตกแต่งรูปภาพการเชื่อมข้อมูล หลักการสื่อหลายมิติ การสร้างข้อความหลายมิติ งานประยุกต์ทางด้านการศึกษา

     ปฏิบัติการสร้างชิ้นงานนำเสนอแบบสื่อประสม และใช้โปรแกรมนำเสนอแบบสื่อประสม เพื่อนำเสนองานต่าง ๆ สามารถนำผลงานที่ได้จากการเรียนรู้และฝึกทำงานไปใช้ประโยชน์ในงานด้านมัลติมีเดียต่าง ๆ เช่น ใช้ในงานการนำเสนอวีดีทัศน์ การสร้างสื่อการเรียนการสอน การนำเสนอมัลติมีเดียบนอินเทอร์เน็ต โดยมีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร ทำงานให้สำเร็จ และมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างสื่อนำเสนอแบบมัลติมีเดีย มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

     เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการคิด การสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาต่างๆ นํามาใช้กับทักษะชีวิต และเป็นนักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ คือ เป็นผู้ที่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ผลการเรียนรู้

1.ทราบถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ

2.สามารถสร้าง วีดีทัศน์ การนำเสนอในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวได้

3.มีชิ้นงานในการสร้างวีดีทัศน์

4.สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Advertisements
%d bloggers like this: